หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:รายชื่อผู้เข้าอบรบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ-สำรอง
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 04 พ.ค. 2561 เวลา15:42:09
เปิดดู: 637 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับนักเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 04 พ.ค. 2561 เวลา15:21:10
เปิดดู: 323 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ส่งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 04 พ.ค. 2561 เวลา14:54:42
เปิดดู: 315 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 04 พ.ค. 2561 เวลา14:47:59
เปิดดู: 423 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การขออนุญาตเปิดชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปี บริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 04 พ.ค. 2561 เวลา14:27:51
เปิดดู: 352 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการขอเปิดชั้นอนุบาลปีท่ี 1 (3 ปี บริบูรณ์) และแนวทางการดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 04 พ.ค. 2561 เวลา12:18:59
เปิดดู: 317 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 04 พ.ค. 2561 เวลา10:46:15
เปิดดู: 652 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การอบรมการสร้างเครื่องมือวัดผลประจำหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ O-NET
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 03 พ.ค. 2561 เวลา21:36:46
เปิดดู: 448 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 03 พ.ค. 2561 เวลา14:18:04
เปิดดู: 402 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 03 พ.ค. 2561 เวลา14:14:09
เปิดดู: 518 ครั้ง
 
ค้นพบ 6246 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร