7. กลุ่มอำนวยการ
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. กลุ่มนโยบายและแผน
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4. กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
6. ส่งเสริมสถานศึกษาศึกษาเอกชน
8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. กลุ่มไอซีที